DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://gzup.baranowsandomierski.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 14.09.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają opisów
  • niektóre dokumenty są w postaci skanów
  • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 11.08.2015 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest administrator, adres poczty elektronicznej: sekretariat.gzup@baranowsandomierski.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 811 80 76.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie:

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • wersję kontrastową

Skróty klawiszowe:

  • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
  • na stronie internetowej znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.

Dostępność architektoniczna

Adres: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej, ul. Langiewicza 8, 39-450 Baranów Sandomierski.

Do budynku prowadzi jedno wejście, z łagodną drogą dojazdową od ul. Langiewicza. Budynek ma jedną kondygnacje. Drzwi wejściowe są bezprogowe, drewniane przeszklone, ale nie są automatycznie otwierane. Ukształtowanie terenu oraz parkingu umożliwia wjazd do pomieszczeń  dla osób z wózkiem inwalidzkim. Budynek posiada wąski korytarz, pozwalający na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Wszystkie pomieszczenia umiejscowione na parterze pozwalają na obsługę osób niepełnosprawnych, bez konieczności pokonywania dodatkowych barier architektonicznych.

W budynku znajdują się dwie toalety, nie przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się duży płaski teren umożliwiający zaparkowanie pojazdu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
Data utworzenia:2021-03-30
Data publikacji:2021-03-30
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Solarski
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Sawa
Liczba odwiedzin:2360